සටහන් කෙස් එකක් හදමු (Origami Note Case)

සටහන් කෙස් එකක් හදමු (Origami Note Case) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - සටහන් කෙස් එකේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි සටහන් කෙස් එකකි.

Origami - A Note Case How to fold paper. This is origami a Note Case.

සටහන් කෙස් එකක් හදමු (Origami Note Case) - Your Choice Way

සටහන් කෙස් එකක් හදමු (Origami Note Case) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
සටහන් කෙස් එකක් හදමු (Origami Note Case) සටහන් කෙස් එකක් හදමු (Origami Note Case) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on October 24, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment