දවසේ වැදගත්කම - සැප්තැම්බර්‌ 17 ලෝක රෝගී ආරක්ෂණ දිනය (Significance Of The Day - September 17 World Patient Safety Day)

දවසේ වැදගත්කම - සැප්තැම්බර්‌ 17 ලෝක රෝගී ආරක්ෂණ දිනය (Significance Of The Day - September 17 World Patient Safety Day) - Your Choice Way

ලෝක රෝගී ආරක්ෂණ දිනය ගෝලීය සහයෝගීතාවය සහ රෝගීන්ගේ ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සියලුම රටවල් සහ ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් විසින් ඒකාබද්ධ ක්‍රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටී.

රෝගීන්, පවුල්, භාරකරුවන්, ප්‍රජාවන්, සෞඛ්‍ය සේවකයින්, සෞඛ්‍ය සේවා නායකයින් සහ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින් රෝගීන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා ඔවුන්ගේ කැපවීම පෙන්වීමට මෙම දිනය එක් කරයි.

WHA 72.6 'රෝගී ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගෝලීය ක්‍රියාමාර්ග' යෝජනාව මගින් රෝගීන්ගේ ආරක්ෂාව ගෝලීය සෞඛ්‍ය ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස පිළිගන්නා අතර වාර්ෂිකව සැප්තැම්බර් 17 වන දින සැමරීමට නියමිත ලෝක රෝගී ආරක්ෂණ දිනය ස්ථාපිත කිරීම අනුමත කරයි.

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
දවසේ වැදගත්කම - සැප්තැම්බර්‌ 17 ලෝක රෝගී ආරක්ෂණ දිනය (Significance Of The Day - September 17 World Patient Safety Day) දවසේ වැදගත්කම - සැප්තැම්බර්‌ 17 ලෝක රෝගී ආරක්ෂණ දිනය (Significance Of The Day - September 17 World Patient Safety Day) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on September 18, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment