කැන්ඩි පෙට්ටියක් හදමු (Origami Candy Box)

කැන්ඩි පෙට්ටියක් හදමු (Origami Candy Box) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - කැන්ඩි පෙට්ටියේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි කැන්ඩි පෙට්ටියකි.

Origami - A Candy Box How to fold paper. This is origami a Candy Box.

කැන්ඩි පෙට්ටියක් හදමු (Origami Candy Box) - Your Choice Way

කැන්ඩි පෙට්ටියක් හදමු (Origami Candy Box) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
කැන්ඩි පෙට්ටියක් හදමු (Origami Candy Box) කැන්ඩි පෙට්ටියක් හදමු (Origami Candy Box) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on November 17, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment