ඉගුවානෝඩන්ව හදමු (Origami Iguanodon)

ඉගුවානෝඩන්ව හදමු (Origami Iguanodon) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - ඉගුවානෝඩන්ගේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි ඉගුවානෝඩන් එකකි.

Origami - A Iguanodon How to fold paper. This is origami a Iguanodon.

ඉගුවානෝඩන්ව හදමු (Origami Iguanodon) - Your Choice Way

ඉගුවානෝඩන්ව හදමු (Origami Iguanodon) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
ඉගුවානෝඩන්ව හදමු (Origami Iguanodon) ඉගුවානෝඩන්ව හදමු (Origami Iguanodon) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on August 05, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment