ෂෝර්ට්කේක් එකක් හදමු (Origami Shortcake)

ෂෝර්ට්කේක් එකක් හදමු (Origami Shortcake) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - ෂෝර්ට්කේක් එකේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි ෂෝර්ට්කේක් එකකි.

Origami - A Shortcake How to fold paper. This is origami a Shortcake.

ෂෝර්ට්කේක් එකක් හදමු (Origami Shortcake) - Your Choice Way

ෂෝර්ට්කේක් එකක් හදමු (Origami Shortcake) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
ෂෝර්ට්කේක් එකක් හදමු (Origami Shortcake) ෂෝර්ට්කේක් එකක් හදමු (Origami Shortcake) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on July 14, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment