ටීවී එකක් හදමු (Origami TV)

ටීවී එකක් හදමු (Origami TV) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - ටීවී එකේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි ටීවී එකකි.

Origami - A TV How to fold paper. This is origami a TV.

ටීවී එකක් හදමු (Origami TV) - Your Choice Way

ටීවී එකක් හදමු (Origami TV) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
ටීවී එකක් හදමු (Origami TV) ටීවී එකක් හදමු (Origami TV) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on June 04, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment