හඳක් හදමු (Origami Moon)

හඳක් හදමු (Origami Moon) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - හඳේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි හඳකි.

Origami - A Moon How to fold paper. This is origami a Moon.

හඳක් හදමු (Origami Moon) - Your Choice Way

හඳක් හදමු (Origami Moon) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
හඳක් හදමු (Origami Moon) හඳක් හදමු (Origami Moon) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on June 06, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment