සූරියකාන්ත මල හදමු (Origami Sunflower)

සූරියකාන්ත මල හදමු (Origami Sunflower) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - සූරියකාන්ත මලේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි සූරියකාන්ත මලකි.

Origami - A Sunflower How to fold paper. This is origami a Sunflower.

සූරියකාන්ත මල හදමු (Origami Sunflower) - Your Choice Way

සූරියකාන්ත මල හදමු (Origami Sunflower) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
සූරියකාන්ත මල හදමු (Origami Sunflower) සූරියකාන්ත මල හදමු (Origami Sunflower) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on May 13, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment