හිම වලහෙකු හදමු (Origami Polar Bear)

හිම වලහෙකු හදමු (Origami Polar Bear) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - හිම වලහෙකුගේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි හිම වලහෙකි.

Origami - A Track How to fold paper. This is origami a Track.

හිම වලහෙකු හදමු (Origami Polar Bear) - Your Choice Way

හිම වලහෙකු හදමු (Origami Polar Bear) - Your Choice Way

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
හිම වලහෙකු හදමු (Origami Polar Bear) හිම වලහෙකු හදමු (Origami Polar Bear) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on April 17, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment