සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry)

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way

වැස්ස වෙලේ පාන් මරන්න පුලුවන් කරියක්...පාන් තියෙනවානම් මට තවත් මොනවාද ....දිව්‍ය භෝජන පරාදයි.අනික මේ වැස්ස වෙලේ...පාන් මරන්න පුලුවන් 😁හදලා බලමුද ඉතිං ...

✅ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

 • සෝදා පිරිසිදු කර ගත් ඉස්සන්
 • තෙල්
 • තලා ගත් සුදු ළුණු
 • ළුණු
 • අමුමිරිස්
 • කරපිංචා
 • තක්කාලි
 • කුරුදු පොතු කැබැල්ලක්
 • අමු තුනපහ කුඩු
 • අමු තුනපහ කුඩු
 • මිරිස් කුඩු
 • සියඹලා
 • කහ කුඩු
 • රස අනුව ලුණු
 • මිටිකිරි

✅ සාදා ගන්නා ආකාරය :

 1. භාජනයකට තෙල් දමා එයට තලා ගත් සුදු ළුණු,ළුණු,අමුමිරිස්,කරපිංචා,තක්කාලි සහ කුරුදු පොතු කැබැල්ලක් දමා තෙම්පරාදු කරගන්න.
 2. ඉන්පසු එයට අමු තුනපහ කුඩු සහ මිරිස් කුඩු දමා බැද ගන්න.
 3. ඉන්පසු එයට සෝදා පිරිසිදු කර ගත් ඉස්සන්,සියඹලා,කහ කුඩු සහ ලුණු එක්කර ඉස්සන්ගේ වතුර සිදෙන තෙක් පිස ගන්න.
 4. ඉන්පසු එයට මිටිකිරි එක්කර පිස ගන්න.
බත්,පාන්,ඉදිආප්ප,පිට්ටු කන්න කදිමයි.
සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way
තෙල්

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way
තලා ගත් සුදු ළුණු

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way
ළුණු

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way
අමුමිරිස්

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way
කරපිංචා

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way
තක්කාලි

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way
කුරුදු පොතු කැබැල්ලක්

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way
අමු තුනපහ කුඩු

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way
මිරිස් කුඩු

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way
බැද ගන්න

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way
සෝදා පිරිසිදු කර ගත් ඉස්සන්

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way
සියඹලා

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way
කහ කුඩු

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way
ලුණු

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way
මිටිකිරි

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way

සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) - Your Choice Way

Chef Nadee (නදී අමරසිංහ)
Page එක Like කරලා Share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.

Chef Nadee
𝑪𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝑩𝒊𝒓𝒕𝒉𝒅𝒂𝒚 ,𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝑪𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑬𝒏𝒅𝒔 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒂 𝑪𝒂𝒌𝒆 & 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝑰𝒕'𝒔 𝒂𝒍𝒍 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒆𝒎𝒐𝒓𝒊𝒆𝒔!
# 𝙹𝚊𝚛 𝙲𝚊𝚔𝚎𝚜
# 𝙲𝚞𝚙𝚌𝚊𝚔𝚎𝚜
# 𝙱𝚒𝚛𝚝𝚑𝚍𝚊𝚢 𝙲𝚊𝚔𝚎𝚜
# 𝚆𝚎𝚍𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚂𝚝𝚛𝚞𝚌𝚝𝚞𝚛𝚎𝚜
𝘊𝘩𝘦𝘧 𝘕𝘢𝘥𝘦𝘦 𝘈𝘮𝘢𝘳𝘢𝘴𝘪𝘯𝘨𝘩𝘦
Chef Nadee - Click Here (DM to Orders,Promotions & Collaborations.)

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) සැරට කලුවට පිසූ ඉස්සන් කරි හදමු (Spicy Black Prawn Curry) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on Tuesday, October 05, 2021 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment