බිත්තරයක් හදමු (Origami Egg)

බිත්තරයක් හදමු (Origami Egg)
ඔරිගාමි - බිත්තරයේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි බිත්තරයකි.

Origami - A Egg How to fold paper. This is origami a Egg.

බිත්තරයක් හදමු (Origami Egg)

බිත්තරයක් හදමු (Origami Egg)
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
බිත්තරයක් හදමු (Origami Egg) බිත්තරයක් හදමු (Origami Egg) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on October 04, 2021 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment