හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු (Fried Hadallo)

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way

කටට රසට හැදැල්ලෝ ..කැල්සියම් බහුල හැදැල්ලෝ තැවරුමේ බැදලා කමුද...කන්න හොර පොඩ්ඩන්ට හොද කෑමක්..ස්තුති !

✅ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

 • හැදැල්ලෝ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට
 • රස අනුව ලුණු
 • මිරිස් කුඩු
 • කහ කුඩු
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • පාන් කුඩු
 • තෙල්
බැටරය සදහා
 • පාන් පිටි
 • බිත්තරයක්
 • වතුර ස්වල්පයක්

✅ සාදා ගන්නා ආකාරය :

 1. මුලින්ම හැදැල්ලෝ ටික පිරිසිදු කර ගන්න.
 2. ඉන්පසුව ලුණු,මිරිස් කුඩු,කහ කුඩු සහ ගම්මිරිස් කුඩු දමා හොඳින් මිශ්‍ර කර පැය භාගයක් පමණ සීසන් වෙන්න තබා ගන්න.
 3. භාජනයකට පාන් පිටි දමා ඒකට බිත්තරයක් දමා වතුර ස්වල්පයක් එක්කර හොඳින් මිශ්‍ර කර බැටරයක් සාදා ගන්න.
 4. දැන් හැදැල්ලන් බැටරයේ ගිල්වා පාන් කුඩු වල හොදින් තවරා ගැඹුරු තෙලේ රන්වන් පාට වන තෙක් බැදගන්න.
හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way
හැදැල්ලෝ

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way
පිරිසිදු කර ගත් හැදැල්ලෝ ටික

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way
රස අනුව ලුණු

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way
මිරිස් කුඩු

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way
කහ කුඩු

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way
ගම්මිරිස් කුඩු

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way
හොඳින් මිශ්‍ර කර පැය භාගයක් පමණ සීසන් වෙන්න තබා ගන්න

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way
පාන් පිටි

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way
සාදා ගත් බැටරය

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way
බැදගත් හැදැල්ලන්

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way

හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු ( Fried Hadallo) - Your Choice Way

Chef Nadee (නදී අමරසිංහ)
Page එක Like කරලා Share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.

Chef Nadee
𝑪𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝑩𝒊𝒓𝒕𝒉𝒅𝒂𝒚 ,𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝑪𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑬𝒏𝒅𝒔 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒂 𝑪𝒂𝒌𝒆 & 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝑰𝒕'𝒔 𝒂𝒍𝒍 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒆𝒎𝒐𝒓𝒊𝒆𝒔!
# 𝙹𝚊𝚛 𝙲𝚊𝚔𝚎𝚜
# 𝙲𝚞𝚙𝚌𝚊𝚔𝚎𝚜
# 𝙱𝚒𝚛𝚝𝚑𝚍𝚊𝚢 𝙲𝚊𝚔𝚎𝚜
# 𝚆𝚎𝚍𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚂𝚝𝚛𝚞𝚌𝚝𝚞𝚛𝚎𝚜
𝘊𝘩𝘦𝘧 𝘕𝘢𝘥𝘦𝘦 𝘈𝘮𝘢𝘳𝘢𝘴𝘪𝘯𝘨𝘩𝘦
Chef Nadee - Click Here (DM to Orders,Promotions & Collaborations.)

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු (Fried Hadallo) හැදැල්ලෝ බැදලා හදමු (Fried Hadallo) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on October 04, 2021 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment