කැස්බෑවෙකු හදමු (Origami Turtle)

කැස්බෑවෙකු හදමු (Origami Turtle) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - කැස්බෑවාගේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි කැස්බෑවෙකි.

Origami - A Turtle How to fold paper. this is origami a Turtle.
කැස්බෑවෙකු හදමු (Origami Turtle) - Your Choice Way

කැස්බෑවෙකු හදමු (Origami Turtle) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
කැස්බෑවෙකු හදමු (Origami Turtle) කැස්බෑවෙකු හදමු (Origami Turtle) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on September 28, 2021 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment