දොඹකරනයක් හදමු (Origami Crane)

දොඹකරනයක් හදමු (Origami Crane) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - දොඹකරනයේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි දොඹකරයකි.

Origami - A Crane How to fold paper. This is origami a Crane.

දොඹකරනයක් හදමු (Origami Crane) - Your Choice Way

දොඹකරනයක් හදමු (Origami Crane) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
දොඹකරනයක් හදමු (Origami Crane) දොඹකරනයක් හදමු (Origami Crane) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on November 25, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment