මුදල් පසුම්බියක් හදමු (Origami Wallet)

මුදල් පසුම්බියක් හදමු (Origami Wallet) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - මුදල් පසුම්බියේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි මුදල් පසුම්බියකි.

Origami - A Wallet How to fold paper. This is origami a Wallet.

මුදල් පසුම්බියක් හදමු (Origami Wallet) - Your Choice Way

මුදල් පසුම්බියක් හදමු (Origami Wallet) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
මුදල් පසුම්බියක් හදමු (Origami Wallet) මුදල් පසුම්බියක් හදමු (Origami Wallet) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on October 04, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment