යකෝ සන්ව හදමු (Origami Yakko san)

යකෝ සන්ව හදමු (Origami Yakko san) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - යකෝ සන්ගේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි යකෝ සන්ය.

Origami - A Yakko san How to fold paper. This is origami a Yakko san.

යකෝ සන්ව හදමු (Origami Yakko san) - Your Choice Way

යකෝ සන්ව හදමු (Origami Yakko san) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
යකෝ සන්ව හදමු (Origami Yakko san) යකෝ සන්ව හදමු (Origami Yakko san) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on September 30, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment