ක්‍රෙන්ව හදමු (Origami Crane)

ක්‍රෙන්ව හදමු (Origami Crane) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - ක්‍රෙන්ගේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි ක්‍රෙන්ය.

Origami - A Crane How to fold paper. This is origami a Crane.

ක්‍රෙන්ව හදමු (Origami Crane) - Your Choice Way

ක්‍රෙන්ව හදමු (Origami Crane) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
ක්‍රෙන්ව හදමු (Origami Crane) ක්‍රෙන්ව හදමු (Origami Crane) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on September 20, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment