සිසඩ හදමු (Origami Cicada)

සිසඩ හදමු (Origami Cicada) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - සිසඩ එකේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි සිසඩ එකකි.

Origami - A Cicada How to fold paper. This is origami a Cicada.

සිසඩ හදමු (Origami Cicada) - Your Choice Way

සිසඩ හදමු (Origami Cicada) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
සිසඩ හදමු (Origami Cicada) සිසඩ හදමු (Origami Cicada) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on September 02, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment