පරවියාව හදමු (Origami Pigeon)

පරවියාව හදමු (Origami Pigeon) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - පරවියාගේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි පරවියෙකි.

Origami - A Pigeon How to fold paper. This is origami a Pigeon.

පරවියාව හදමු (Origami Pigeon) - Your Choice Way

පරවියාව හදමු (Origami Pigeon) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
පරවියාව හදමු (Origami Pigeon) පරවියාව හදමු (Origami Pigeon) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on August 31, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment