චෙස්නට් එකක් හදමු (Origami Chestnut)

චෙස්නට් එකක් හදමු (Origami Chestnut) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - චෙස්නට් එකේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි චෙස්නට් එකකි.

Origami - A Chestnut How to fold paper. This is origami a Chestnut.

චෙස්නට් එකක් හදමු (Origami Chestnut) - Your Choice Way

චෙස්නට් එකක් හදමු (Origami Chestnut) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
චෙස්නට් එකක් හදමු (Origami Chestnut) චෙස්නට් එකක් හදමු (Origami Chestnut) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on July 18, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment