සපත්තුවක් හදමු (Origami Boots)

සපත්තුවක් හදමු (Origami Boots) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - සපත්තුවේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි සපත්තුවකි.

Origami - A Boots How to fold paper. This is origami a Boots.

සපත්තුවක් හදමු (Origami Boots) - Your Choice Way

සපත්තුවක් හදමු (Origami Boots) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
සපත්තුවක් හදමු (Origami Boots) සපත්තුවක් හදමු (Origami Boots) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on July 01, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment