ජනිලයක් හදමු (Origami Window)

ජනිලයක් හදමු (Origami Window) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - ජනිලයේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි ජනිලයකි.

Origami - A Window How to fold paper. This is origami a Window.

ජනිලයක් හදමු (Origami Window) - Your Choice Way

ජනිලයක් හදමු (Origami Window) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
ජනිලයක් හදමු (Origami Window) ජනිලයක් හදමු (Origami Window) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on June 10, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment