විවෘත කාර් එකක් හදමු (Origami Opencar)

විවෘත කාර් එකක් හදමු (Origami Opencar) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - විවෘත කාර් එකේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි විවෘත කාර් එකකි.

Origami - A Opencar How to fold paper. This is origami a Opencar.

විවෘත කාර් එකක් හදමු (Origami Opencar) - Your Choice Way

විවෘත කාර් එකක් හදමු (Origami Opencar) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
විවෘත කාර් එකක් හදමු (Origami Opencar) විවෘත කාර් එකක් හදමු (Origami Opencar) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on June 29, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment