බෝට්ටුවක් හදමු (Origami Boat)

බෝට්ටුවක් හදමු (Origami Boat) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - බෝට්ටුවේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි බෝට්ටුවකි.

Origami - A Boat How to fold paper. This is origami a Boat.
බෝට්ටුවක් හදමු (Origami Boat) - Your Choice Way

බෝට්ටුවක් හදමු (Origami Boat) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
බෝට්ටුවක් හදමු (Origami Boat) බෝට්ටුවක් හදමු (Origami Boat) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on June 22, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment