පළගැටියෙක්ව හදමු (Origami Grasshopper)

පළගැටියෙක්ව හදමු (Origami Grasshopper) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - පළගැටියාගේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි ට්‍රක් පළගැටියෙකි.

Origami - A Grasshopper How to fold paper. This is origami a Grasshopper.

පළගැටියෙක්ව හදමු (Origami Grasshopper) - Your Choice Way

පළගැටියෙක්ව හදමු (Origami Grasshopper) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
පළගැටියෙක්ව හදමු (Origami Grasshopper) පළගැටියෙක්ව හදමු (Origami Grasshopper) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on May 27, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment