වෙළද සැලක් හදමු (Origami Shop)

වෙළද සැලක් හදමු (Origami Shop) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - වෙළද සැලේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි වෙළද සැලකි.

Origami - A Shop How to fold paper. This is origami a Shop.

වෙළද සැලක් හදමු (Origami Shop) - Your Choice Way

වෙළද සැලක් හදමු (Origami Shop) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
වෙළද සැලක් හදමු (Origami Shop) වෙළද සැලක් හදමු (Origami Shop) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on June 08, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment