ගෝරිල්ලෙකු හදමු (Origami Gorilla)

ගෝරිල්ලෙකු හදමු (Origami Gorilla) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - ගෝරිල්ලාගේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි ගෝරිල්ලෙකි.

Origami - A Gorilla How to fold paper. This is origami a Gorilla.

ගෝරිල්ලෙකු හදමු (Origami Gorilla) - Your Choice Way

ගෝරිල්ලෙකු හදමු (Origami Gorilla) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
ගෝරිල්ලෙකු හදමු (Origami Gorilla) ගෝරිල්ලෙකු හදමු (Origami Gorilla) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on April 21, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment