හිපපොටේමස්ව හදමු (Origami Hippopotamus)

හිපපොටේමස්ව හදමු (Origami Hippopotamus) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - හිපපොටේමස්ගේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි හිපපොටේමස්ය.

Origami - A Hippopotamus How to fold paper. This is origami a Hippopotamus.

හිපපොටේමස්ව හදමු (Origami Hippopotamus) - Your Choice Way

හිපපොටේමස්ව හදමු (Origami Hippopotamus) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
හිපපොටේමස්ව හදමු (Origami Hippopotamus) හිපපොටේමස්ව හදමු (Origami Hippopotamus) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on April 25, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment