වදුරෙකු හදමු (Origami Monkey)

වදුරෙකු හදමු (Monkey Track) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - වදුරෙකුගෙ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි වදුරෙකි.

Origami - A Monkey How to fold paper. this is origami a Monkey.
වදුරෙකු හදමු (Monkey Track) - Your Choice Way

වදුරෙකු හදමු (Monkey Track) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
වදුරෙකු හදමු (Origami Monkey) වදුරෙකු හදමු (Origami Monkey) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on Tuesday, September 14, 2021 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment