රොකට් එකක් හදමු (Origami Rocket)

රොකට් එකක් හදමු (Origami Rocket) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - රොකට් එකේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි රොකට් එකකි.

Origami - A Rocket How to fold paper. this is origami a Rocket.
රොකට් එකක් හදමු (Origami Rocket) - Your Choice Way

රොකට් එකක් හදමු (Origami Rocket) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
රොකට් එකක් හදමු (Origami Rocket) රොකට් එකක් හදමු (Origami Rocket) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on August 17, 2021 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment