ආවරණයෙකුගේ මුහුණ හදමු (Origami Capa(Face))

ආවරණයෙකුගේ මුහුණ හදමු (Origami Capa(Face)) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - ආවරණයෙකුගේ (මුහුණ) කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි ආවරණයෙකුගේ මුහුණකි.

Origami - A Capa(face) How to fold paper. this is origami a Capa face.
ආවරණයෙකුගේ මුහුණ හදමු (Origami Capa(Face)) - Your Choice Way

ආවරණයෙකුගේ මුහුණ හදමු (Origami Capa(Face)) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
ආවරණයෙකුගේ මුහුණ හදමු (Origami Capa(Face)) ආවරණයෙකුගේ මුහුණ හදමු (Origami Capa(Face)) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on July 23, 2021 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment