මීමූරේ ආරණ්‍ය සේනාසනය ☸️🙏😇 (Meemure Aranya Senasanaya)

මීමූරේ ආරණ්‍ය සේනාසනය ☸️🙏😇 (Meemure Aranya Senasanaya) - Your Choice Way
අද අපි මතක් කරන්න යන්නේ ලංකාවේ සුන්දර ගමක පිහිටි ආරණ්‍යයක් ගැන...

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට අයත් මීමුරේ - පුස්සේඇල නම් රමනීය ගම්පියස ආසන්නයේ පිහිටි මෙම සෙනසුන "මීමුරේ ආරණ්‍ය සේනාසනය"යි.

කදු වැටියක පිහිටි මේ ආරණ්‍ය හරිම සුවිශේෂි..

මීමුරේ යන ඔබත් මෙහි යනවා නම් මේ ආරණ්‍ය සේනාසනයේ අභිවෘද්ධිය සදහා දායක වෙන්න අමතක කරන්න එපා...

පින්තූර මුල්හිමිකරු සතුයි 📸🙏
මීමූරේ ආරණ්‍ය සේනාසනය ☸️🙏😇 (Meemure Aranya Senasanaya) - Your Choice Way

මීමූරේ ආරණ්‍ය සේනාසනය ☸️🙏😇 (Meemure Aranya Senasanaya) - Your Choice Way

මීමූරේ ආරණ්‍ය සේනාසනය ☸️🙏😇 (Meemure Aranya Senasanaya) - Your Choice Way

මීමූරේ ආරණ්‍ය සේනාසනය ☸️🙏😇 (Meemure Aranya Senasanaya) - Your Choice Way

මීමූරේ ආරණ්‍ය සේනාසනය ☸️🙏😇 (Meemure Aranya Senasanaya) - Your Choice Way

මීමූරේ ආරණ්‍ය සේනාසනය ☸️🙏😇 (Meemure Aranya Senasanaya) - Your Choice Way

මීමූරේ ආරණ්‍ය සේනාසනය ☸️🙏😇 (Meemure Aranya Senasanaya) - Your Choice Way

මීමූරේ ආරණ්‍ය සේනාසනය ☸️🙏😇 (Meemure Aranya Senasanaya) - Your Choice Way

මීමූරේ ආරණ්‍ය සේනාසනය ☸️🙏😇 (Meemure Aranya Senasanaya) - Your Choice Way

මීමූරේ ආරණ්‍ය සේනාසනය ☸️🙏😇 (Meemure Aranya Senasanaya) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
උපුටා ගැනීමකි...
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
මීමූරේ ආරණ්‍ය සේනාසනය ☸️🙏😇 (Meemure Aranya Senasanaya) මීමූරේ ආරණ්‍ය සේනාසනය ☸️🙏😇 (Meemure Aranya Senasanaya) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on March 04, 2021 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment