ගුණාලාංකාර පුරාණ රජමහා විහාරය ☸️🙏😇 ( Gunalankara Purana Raja Maha Viharaya )

ගුණාලාංකාර පුරාණ රජමහා විහාරය ☸️🙏😇 ( Gunalankara Purana Raja Maha Viharaya ) - Your Choice Way
වටරැක ගුණාලාංකාර පුරාණ රජමහා විහාරයේ දොළොස් රියනක් උසැති බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නිරාවරණය කිරීමේ පින්කම පසුගිය දා පැවැත්වුණා...

🙏දොලොස් රියනක් උසැති බුදු ප්‍රතිමා වහන්සේ සතුටු සිතින් දැකබලා අනුමෝදන් වෙත්වා.. .🙏 🌹🙏

පින්තූර  📸🙏Rasika COOL Photography
ගුණාලාංකාර පුරාණ රජමහා විහාරය ☸️🙏😇 ( Gunalankara Purana Raja Maha Viharaya ) - Your Choice Way

ගුණාලාංකාර පුරාණ රජමහා විහාරය ☸️🙏😇 ( Gunalankara Purana Raja Maha Viharaya ) - Your Choice Way

ගුණාලාංකාර පුරාණ රජමහා විහාරය ☸️🙏😇 ( Gunalankara Purana Raja Maha Viharaya ) - Your Choice Way

ගුණාලාංකාර පුරාණ රජමහා විහාරය ☸️🙏😇 ( Gunalankara Purana Raja Maha Viharaya ) - Your Choice Way

ගුණාලාංකාර පුරාණ රජමහා විහාරය ☸️🙏😇 ( Gunalankara Purana Raja Maha Viharaya ) - Your Choice Way

ගුණාලාංකාර පුරාණ රජමහා විහාරය ☸️🙏😇 ( Gunalankara Purana Raja Maha Viharaya ) - Your Choice Way

ගුණාලාංකාර පුරාණ රජමහා විහාරය ☸️🙏😇 ( Gunalankara Purana Raja Maha Viharaya ) - Your Choice Way

ගුණාලාංකාර පුරාණ රජමහා විහාරය ☸️🙏😇 ( Gunalankara Purana Raja Maha Viharaya ) - Your Choice Way

ගුණාලාංකාර පුරාණ රජමහා විහාරය ☸️🙏😇 ( Gunalankara Purana Raja Maha Viharaya ) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
උපුටා ගැනීමකි...
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
ගුණාලාංකාර පුරාණ රජමහා විහාරය ☸️🙏😇 ( Gunalankara Purana Raja Maha Viharaya ) ගුණාලාංකාර පුරාණ රජමහා විහාරය ☸️🙏😇 ( Gunalankara Purana Raja Maha Viharaya ) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on March 01, 2021 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment