ළමයෙකුගේ මුහුණ හදමු (Origami Boy (Face))

ළමයෙකුගේ මුහුණ හදමු (Origami Boy (Face)) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - ළමයෙකුගේ (මුහුණ) කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි ළමයෙකුගේ මුහුණකි.

Origami - A Boy (Face) How to fold paper. This is origami a Boy Face.

ළමයෙකුගේ මුහුණ හදමු (Origami Boy (Face)) - Your Choice Way

ළමයෙකුගේ මුහුණ හදමු (Origami Boy (Face)) - Your Choice Way

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
ළමයෙකුගේ මුහුණ හදමු (Origami Boy (Face)) ළමයෙකුගේ මුහුණ හදමු (Origami Boy (Face)) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on November 04, 2021 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment