බස් එකක් හදමු (Origami Bus)

බස් එකක් හදමු (Origami Bus) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - බස් එකේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි බස් එකකි.

Origami - A Bus How to fold paper. this is origami a Bus.
බස් එකක් හදමු (Origami Bus) - Your Choice Way

බස් එකක් හදමු (Origami Bus) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
බස් එකක් හදමු (Origami Bus) බස් එකක් හදමු (Origami Bus) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on August 23, 2021 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment