වලස් මුහුණ හදමු (Bear (Face))

වලස් මුහුණ හදමු (Bear (Face)) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - වලස් මුහුණ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි වලසේකුගේ මුහුණකි. 

Origami - A Bear(face) How to fold paper. this is origami a Bear face.

වලස් මුහුණ හදමු (Bear (Face)) - Your Choice Way

වලස් මුහුණ හදමු (Bear (Face)) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
වලස් මුහුණ හදමු (Bear (Face)) වලස් මුහුණ හදමු (Bear (Face)) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on July 17, 2021 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment