දවසේ වැදගත්කම - ජුනි 27 ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසාය දිනය (Significance Of The Day - June 27 Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day)

දවසේ වැදගත්කම - ජුනි 27 ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසාය දිනය (Significance Of The Day - June 27 Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day) - Your Choice Way

2017 අප්‍රේල් මාසයේ දී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ දී සම්මත කරන ලද යෝජනාවක් හරහා UN විසින් ජුනි 27 වන දින ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසාය දිනය ලෙස නම් කරන ලදී. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල්' දියත් කරන ලදී. එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම හා සංවර්ධන අරමුදලේ තිරසාර සංවර්ධන උප අරමුදල සඳහා වන 2030 න්‍යාය පත්‍රය මගින් එය අරමුදල් සම්පාදනය කර ඇත.

ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසායකයන්ගේ දිනයේ වැදගත්කම
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට අවශ්‍ය වන්නේ රටවල් තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක හඳුනාගෙන ඒවා පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක් කිරීමයි.

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
දවසේ වැදගත්කම - ජුනි 27 ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසාය දිනය (Significance Of The Day - June 27 Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day) දවසේ වැදගත්කම - ජුනි 27 ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසාය දිනය (Significance Of The Day - June 27 Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on June 27, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment