කකුළුවෙකු හදමු (Origami Crab)

කකුළුවෙකු හදමු (Origami Crab) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - කකුළුවාගේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි කකුළුවෙකි.

Origami - A Crab How to fold paper. This is origami a Crab.

කකුළුවෙකු හදමු (Origami Crab) - Your Choice Way

කකුළුවෙකු හදමු (Origami Crab) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
කකුළුවෙකු හදමු (Origami Crab) කකුළුවෙකු හදමු (Origami Crab) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on May 01, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment