කප්පාගේ මුහුණ හදමු (Origami Kappa(Face))

කප්පාගේ මුහුණ හදමු (Origami Kappa(Face)) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - කප්පාගේ (මුහුණ) කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි කප්පාගේ මුහුණකි.

Origami - Kappa(Face) How to fold paper. This is origami a Kappa Face.
කප්පාගේ මුහුණ හදමු (Origami Kappa(Face)) - Your Choice Way

කප්පාගේ මුහුණ හදමු (Origami Kappa(Face)) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
කප්පාගේ මුහුණ හදමු (Origami Kappa(Face)) කප්පාගේ මුහුණ හදමු (Origami Kappa(Face)) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on November 02, 2021 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment