Lalitha Lawanga Latha Song Lyrics - ලලිත ලවංග ලතා ගීතයේ පද පෙළ

Lalitha Lawanga Latha Song Lyrics - ලලිත ලවංග ලතා ගීතයේ පද පෙළ
Song Title : Lalitha Lawanga Latha (ලලිත ලවංග ලතා)
සංගීතය සහ ගායනය : සුනිල් සාන්ත
ගී පද : සකු බසින් ලියැවුණු ශ්‍රී ජයදේව ගෝස්වාමි ලියූ ගීත ගෝවින්දයෙන්
තනුව : ඉන්දියානු කෝවිල්වල සහ විවිධ නැටුම් වර්ගවල දී වැයෙන ගී නාද මාලා ඇසුරෙන්


ලලිත ලවංග ලතා පරිශීලන කෝමල මලය සමීරේ
මධුකර නිකර කරම්බිත කෝකිල කූජිත කුංජ කුටීරේ

විහරති හරිරිහ සරස වසන්තේ
නෘත්‍යති යුවති ජනේන සමං සබි විරහි ජනස්‍ය දුරන්තේ
විරහි ජනස්‍ය දුරන්තේ

උන්මද මදන මනෝරථ පථික වධූජන ජනිත විලාපේ
අලිකුල සංකුල කුසුම සමූහ නිරාකුල බකුල කලාපේ

විහරති හරිරිහ සරස වසන්තේ
නෘත්‍යති යුවති ජනේන සමං සබි විරහි ජනස්‍ය දුරන්තේ
විරහි ජනස්‍ය දුරන්තේ

මෘග මද සෞරභ රභස වසම්වද නව දල මාල තාමාලේ
යුව ජන හෘ(රි)දය විදාරණ මනසිජ නඛ රුසි කිම්සුඛ ජාලේ

විහරති හරිරිහ සරස වසන්තේ
නෘත්‍යති යුවති ජනේන සමං සබි විරහි ජනස්‍ය දුරන්තේ
විරහි ජනස්‍ය දුරන්තේ

මදන මහීපති කණක දණ්ඩ රුසි කේසර කුසුම විකාසේ
මිලිත සිලී මුඛ පාටල පටල කර්ත ස්මර තූණ විලාසේ

විහරති හරිරිහ සරස වසන්තේ
නෘත්‍යති යුවති ජනේන සමං සබි විරහි ජනස්‍ය දුරන්තේ
විරහි ජනස්‍ය දුරන්තේ

විගලිත ලජ්ජිත ජගදවලෝකන තරුණ කරුණ ක්‍රිත හාසේ
විරහි නික්‍රතන කුන්ත මුඛාක්‍රිති කේතක දන්තුරිතාසේ

විහරිත හරිරිහ සරස වසන්තේ
නෘත්‍යති යුවති ජනේන සමං සබි විරහි ජනස්‍ය දුරන්තේ
විරහි ජනස්‍ය දුරන්තේ

මාධවිකා පරිමල ලලිටි නව මාලති ජාති සුගන්ධව්
මුනි මනසාමපි මෝහන කාරිනි තරුණාකාරන බන්ධව්

විහරති හරිරිහ සරස වසන්තේ
නෘත්‍යති යුවති ජනේන සමං සබි විරහි ජනස්‍ය දුරන්තේ
විරහි ජනස්‍ය දුරන්තේ

මෙම සංස්කෘත ගීයේ ගායනා විශාල ප්‍රමාණයක් අන්තර්ජාලයේ තිබේ. සුනිල් සාන්තයන්ගේ ගායනය හා කොතරම් සමීප දැයි පහත ගීය අසා බලන්න.

lalita lavanga lata parishIlana komala malaya samIre
madhukara nikara karambita kokila kujita kujna kutire

virahati haririha sarasa vsante
nrtyati yuvati janena samam sakhi virahi janasya durante
virahi janasya durante

unmada madana manoratha pathika vadhujana janita vilape
alikula samkula kusuma samuha nirakula varula kalape

virahati haririha sarasa vsante
nrtyati yuvati janena samam sakhi virahi janasya durante
virahi janasya durante

mrgamada saurabha rabhasa vashamvada navadalamala tamale
yuvajana hrdaya vidarana manasija nakharuci kimshuka jale

madana mahIpati kanaka dandaruci kesara kusuma vikase
milita shilImukha patala patala krta smaratuna vilase

virahati haririha sarasa vsante
nrtyati yuvati janena samam sakhi virahi janasya durante
virahi janasya durante

vikalita lajjita jagadava lokana taruna karuna krta hase
virahi nikrntana kunta mukhakrti ketaki danturitashe

virahati haririha sarasa vsante
nrtyati yuvati janena samam sakhi virahi janasya durante
virahi janasya durante

madhavika parimala milite navamalikayati sugandhau
muni manasamapi mohanakarini taruna karana bandhau

virahati haririha sarasa vsante
nrtyati yuvati janena samam sakhi virahi janasya durante
virahi janasya durante

sphuradati mukta lata parirambhana mukulita pulakita cute
brndaAvana vipine parisara parigata yamunajala pute

virahati haririha sarasa vsante
nrtyati yuvati janena samam sakhi virahi janasya durante
virahi janasya durante

shrI jayadeva bhanitamitamidam udayati hari carana smrti saram
sarasa vasanta samaya vana varnanam anugatamadana vikaram

virahati haririha sarasa vsante
nrtyati yuvati janena samam sakhi virahi janasya durante
virahi janasya durante

ललिता लवंगा लता पैरिश इलाना कोमला मलाया समीरे
मधुकर निकारा करम्बिता कोकिला कुजिता कुजना कुटीरे

विरहति हरिरिहा सरसा वसांते
नृत्याति युवती जनेना सामं सखी विराही जनस्य दूरंते
विराही जनस्य दूरंते

उन्मदा मदन मनोरथ पथिका वधुजन जनिता विलापे
अलीकुला समकुला कुसुमा समुहा निरकुल वरुला कलापे

विरहति हरिरिहा सरसा वसांते
नृत्याति युवती जनेना सामं सखी विराही जनस्य दूरंते
विराही जनस्य दूरंते

मृगमादा सौरभ रभास वशंवाद नवादलमाला तमाले
युवाजन हृदय विदरण मनसिजा नखरुचि किंशुका जले

मदन महिपति कनक दंडरुचि केसर कुसुमा विकासे
मिलिशिया शिलइमुखा पाताल पाताल क्रता स्मारकुना विलासे

विरहति हरिरिहा सरसा वसांते
नृत्याति युवती जनेना सामं सखी विराही जनस्य दूरंते
विराही जनस्य दूरंते

अभी तक कोई समीक्षा नहीं है, क्या आप अपनी समीक्षा सबमिट करना चाहेंगे?
विराही निरंताना कुंता मुखाकृति केतकी दंतुरीताशे

विरहति हरिरिहा सरसा वसांते
नृत्याति युवती जनेना सामं सखी विराही जनस्य दूरंते
विराही जनस्य दूरंते

माधविका परिमल मिलिट नवमालिकायति सुगंधौ
मैं मनसामपि मोहनकारिणी से छुटकारा पाना चाहता हूं

विरहति हरिरिहा सरसा वसांते
नृत्याति युवती जनेना सामं सखी विराही जनस्य दूरंते
विराही जनस्य दूरंते

स्फुरदती मुक्ता लता परिरम्भन मुकुलिता पुलकिता क्यूट
बृंदाअवन विपिन परिसर परिगत यमुनाजला पुते

विरहति हरिरिहा सरसा वसांते
नृत्याति युवती जनेना सामं सखी विराही जनस्य दूरंते
विराही जनस्य दूरंते

श्री जयदेव भनीतामितामिदं उदयति हरि कैराना स्मृति सरम
सरसा वसंत समय वन वर्णनं अनुगतमदन विकारम्:

विरहति हरिरिहा सरसा वसांते
नृत्याति युवती जनेना सामं सखी विराही जनस्य दूरंते
विराही जनस्य दूरंते

👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
Lalitha Lawanga Latha Song Lyrics - ලලිත ලවංග ලතා ගීතයේ පද පෙළ Lalitha Lawanga Latha Song Lyrics - ලලිත ලවංග ලතා ගීතයේ පද පෙළ Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on Saturday, September 25, 2021 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment