යාත්‍රාවක් හදමු (Origami Yacht)

යාත්‍රාවක් හදමු (Origami Yacht) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - යාත්‍රාවේ එකේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි යාත්‍රාවකි.

Origami - A Yacht How to fold paper. this is origami a Yacht.
යාත්‍රාවක් හදමු (Origami Yacht) - Your Choice Way

යාත්‍රාවක් හදමු (Origami Yacht) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
යාත්‍රාවක් හදමු (Origami Yacht) යාත්‍රාවක් හදමු (Origami Yacht) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on Wednesday, August 11, 2021 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment