තල්මහකු හදමු (Origami Whale)

තල්මහකු  හදමු (Origami Whale) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - තල්මහකු කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි තල්මහ.

Origami - A Whale How to fold paper. this is origami a Whale.
තල්මහකු  හදමු (Origami Whale) - Your Choice Way

තල්මහකු  හදමු (Origami Whale) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
තල්මහකු හදමු (Origami Whale) තල්මහකු  හදමු (Origami Whale) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on Monday, August 09, 2021 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment