කමිසයක් හදමු (Origami Shirt)

කමිසයක් හදමු (Origami Shirt) - Your Choice Way

ඔරිගාමි - කමිසයේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි කමිසයකි.

Origami - A Shirt How to fold paper. This is origami a Shirt.

කමිසයක් හදමු (Origami Shirt) - Your Choice Way

කමිසයක් හදමු (Origami Shirt) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
කමිසයක් හදමු (Origami Shirt) කමිසයක් හදමු (Origami Shirt) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on July 05, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment