මලක් හදමු (Origami Flower)

මලක් හදමු (Origami Flower) - Your Choice Way
ඔරිගාමි - මලේ කඩදාසි නැමිය යුතු ආකාරය. මෙය ඔරිගාමි මලකි.

Origami - A Flower How to fold paper. This is origami a Flower.

මලක් හදමු (Origami Flower) - Your Choice Way

මලක් හදමු (Origami Flower) - Your Choice Way

මලක් හදමු (Origami Flower) - Your Choice Way

මලක් හදමු (Origami Flower) - Your Choice Way
👇👇👇 අපගේ android app එක(Click Image) 👇👇👇
Share on Google Plus

About Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera

Hey, I'm Perera! I will try to give you technology reviews(mobile,gadgets,smart watch & other technology things), Automobiles, News and entertainment for built up your knowledge.
මලක් හදමු (Origami Flower) මලක් හදමු (Origami Flower) Reviewed by Wanni Arachchige Udara Madusanka Perera on May 11, 2022 Rating: 5

0 comments:

Post a Comment